درصدسهم تعداد سهام اسامی سهامداران
۲۸٫۵۸ ۲۲۸۶۵۶۷۷ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۶٫۷۵ ۱۳۴۰۲۶۱۷ شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو
۱۰٫۱۵ ۸۱۲۲۷۹۸ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
۶٫۳۵ ۵۰۷۶۷۴۹ آقای جواد محمدی فیض آبادی
۴٫۵۶ ۳۶۴۶۷۲۸ آقای حسن شفیعی نیستانک
۳۳٫۶۱ ۲۶۸۸۵۴۳۱ سایر سهامداران
۱۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰ جمع سهام