درصدسهم تعداد سهام اسامی سهامداران
۲۹٫۰۴ ۱۹۰۰۸۴۰۵۷ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۶٫۷۵ ۱۰۹۶۵۷۸۶۶ شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو
۱۰٫۱۵ ۶۶۴۵۹۳۱۱ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
۵٫۷۰ ۳۷۲۸۱۸۱۸ آقای حسن شفیعی نیستانک
۲٫۸۶ ۱۸۷۴۸۹۳۰ شرکت صنایع ایجاد رزمیاران
۳۵٫۵ ۲۳۲۳۱۴۰۱۸ سایر سهامداران
۱۰۰ ۶۵۴۵۴۶۰۰۰ جمع سهام