آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی

اطلاعیه درج نماد شرکت در بازار پایه تابلو ج (فرابورس)

به استناد قانون ۳۶ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و موافقت کمیته درج شرکت فرابورس ایران، شرکت توسعه و