آگهی فراخوان مشارکت در تعمیر دستگاه

آگهی فراخوان مشارکت در تعمیر دستگاه شرکت توسعه و عمران نایین در راستای سیاستهای خود جهت تعمیر و راه اندازی

آگهی فراخوان مشارکت در ساخت تجهیزات کنترلی

آگهی فراخوان مشارکت در ساخت تجهیزات کنترلی شرکت توسعه و عمران نایین تولید کننده انواع میل لنگ و میل بادامک

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری شرکت توسعه و عمران شهرستان نایین تولید کننده انواع میل لنگ و میل بادامک خودرو های

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی