ما در شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین به علت حضور خود در زنجیره تامین خودرو  با تمام پیچیدگی های آن ، بر این باوریم که  همزمان با مسئولیت تولید ناب مطابق نیازمندی های مشتریان با فن آوری و تکنولوژی های مناسب و به روزشرکت  باید  مسئولیت سازمانی  خود را متناسب با فعالیت های اجرایی در کل زنجیره تامین پذیرفته و به آن عمل نمائیم. لذا براساس این موارد شرکت خط مشی مسئولیت سازمانی خود را مستند و اهداف اصلی آن را مطابق الزامات استاندارد IATF16949:2016 براساس موارد زیر اعلام می نماید:

الف : مسئولیت های مرتبط با جامعه:

 • شرکت با رعایت اصول و قواعد مرتبط با موارد قانونی و مقرراتی تلاش می نماید تعهدات خود به جامعه را حداقل شامل رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی، مدیریت مصرف آب و انرژی ، مدیریت پسماندها و قوانین مرتبط با مسائل شغلی و شرایط کاری رعایت نماید.

ب: مسئولیت های مرتبط با کسب وکار

 • شرکت براساس روش و شیوه های پذیرفته شده مطابق با اصول اخلاقی ، اجتماعی و شرعی ، رفتارهای کسب و کار خود را بنا نموده و اصول زیر را مهم و رعایت آن را مد نظر قرار خواهد داد :
 • اقدامات ضد فساد و ارتشاء
 • احترام به قواعد رقابت پذیری
 • رعایت تعهدات به شرکاء تجاری
 • رازداری و رعایت مالکیت معنوی

ج: مسئولیت های مرتبط با کارکنان

 • شرکت ضمن رعایت اصول اخلاق مداری نسبت به کارکنان کدهای رفتاری خاص را در مورد آنها مطابق موارد زیر رعایت می نماید:
 • تعهد در خصوص احترام به مسئولیت سازمانی از طریق رعایت اصول رفتاری کارکنان
 • حمایت از مشی اخلاقی آشکارسازی (افشاگری) جهت جلوگیری از بروز تخلفات کیفی و قانونی
 • پرداخت های مناسب و غیر تبعیض آمیز حقوق و دستمزدو رعایت قوانین اداره کار برای پرداخت ها
 • رعایت ساعات کاری و انجام اضافه کاری مطابق با اصول و قواعد کاری
 • ایجاد محیط امن از لحاظ ایمنی و بهداشت و مسائل روحی روانی

اینجانب بعنوان مدیر عامل شرکت بهمراه تمامی پرسنل شرکت کلیه مفاد این خط مشی مطالعه ، پذیرفته و متعهد به اجرای آن درچارچوب وظایف خود می باشیم .