اطلاعیه ها(سهامداران)

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه
روزنامه رسمی
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت ۱۰صبح روز شنبه مورخ۰۷/۰۴/۱۳۹۹ با دستور جلسه به شرح ذیل در محل مرکز اصلی شرکت واقع در شهرستان نائین کیلومتر ۲ جاده نائین به اصفهان برگزار می گردد،حضور به هم رسانند. سهامدارارن محترم برای دریافت کارت ورود به جلسه می توانند از تاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۹  در ساعات اداری (۸الی ۱۶) به آدرس فوق مراجعه فرمایند.ضمنا به استناد مواد ۱۹ اساسنامه شرکت و ۱۰۲ قانون تجارت اشخاص حقیقی اصالتا یا وکالتا با ارائه وکالت نامه محضری از جانب شخص حقیقی صاحب سهم و نمایندگان اشخاص حقوقی با ارائه معرفی نامه کتبی از شخص حقوقی صاحب سهم جهت دریافت کارت ورود به جلسه مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت
  2. بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۸
  3. انتخاب اعضای هیئت مدیره
  4. تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹
  5. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹
  6. تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۸
  7. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹
  8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور باشد.