اطلاعیه ها(سهامداران)

اطلاعیه درج نماد شرکت در بازار پایه تابلو ج (فرابورس)

فرابورس

به استناد قانون ۳۶ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و موافقت کمیته درج شرکت فرابورس ایران، شرکت توسعه و همران شهرستان نائین (سهامی عام) از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ در فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس ایران (دویست و دوازدهمین نماد معاملاتی درج می گردد.